Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nın 42.si 17 -22 EKİM 2017'de fuarizmir'de gerçekleştirilecek.
Duyurular
 
Derneğimizin 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de 6121 sk. No:1 K:7/717 Merkez Çarşı Ayakkabıcılar Sit. Işıkkent de bulunan Dernek Binamızda gerçekleştirilecektir.Olağan Genel Kurul Toplantımız çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Mart 2017 Perşembe günü saat:14:00'de 6135 Sok. No:5 Kat:2 Işıkkent-İzmir Çıraklık Eğitim Merkezi İZTO Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir.

Derneğimize üye olmak isteyen kişi ve kuruluşlar sitenin sola alt kısmında ÜYE BAŞVURU FORM'unu doldurarak egeaysad@gmail..com adresine mail atabilir...


EGEAYSAD 2018 yılı üyelik aidatı 300 TL olarak belirlenmiştir. Aidat ödemelerinizi dernek merkezimize gelerek yapabilirsiniz.


İzmir Hava Durumu
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,8564   5,8670
EURO 6,5172   6,5289
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Sponsorlarımız
Anket
Hedef pazar olarak hangi ülkeler seçilmeli 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 5
Dün: 42
Toplam: 81609
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

 

EGEAYSAD

              EGE AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

                                     ANA TÜZÜĞÜ     

 

 DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:

 

MADDE 1-Derneğin adı” Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği”dir.Kısa adı EGEAYSAD’dır. Derneğin merkezi Bornova/İZMİR’dir.Derneğin şubesi yoktur.

 

 DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ ile FAALİYET ALANI:

 

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI:

Derneğin amacı,ayakkabı sanayicilerini bir çatı altında daha organize ve etkin biçimde Ege Bölgesi Ayakkabı Sanayicilerinin gelişmesi ve yükseltilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek,yönlendirmek ve bu sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek sanayicilere yardımcı olmaktır.Ayrıca,ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere,Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,demokratik,laik,etkin hukuk devleti anlayışı içinde,sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

 

MADDE 3-BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

 

           

 

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

          16-Ege Bölgesinde ayakkabı sanayi dalında faaliyette bulunan sanayi kuruluşlarının uluslar arası pazarda rekabet gücünü artırıcı ve destekleyici çalışmalarda bulunur.

17-Yatırım,üretim ve pazarlama faaliyetlerinin verimli,ekonomik ve kaynak yaratıcı olması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması açısından üyelerini destekleyici çalışmalar yapar.

18-Kalite standartları ve teknolojik gelişmeler konularında üyelerine yardımcı olur.

19-Ayakkabı sanayinde uluslararası rekabetin gerektirdiği üstün vasıflı teknik ve diğer elemanların eğitimi konularında üyelerin istekleri doğrultusunda faaliyetler düzenler.

20-Bu sanayi sektörünün güçlenmesi için sanayici ve işadamlarının görüşlerinin alınması,uygulamaya dönük değerlendirilmesi ve resmi mercilere iletmek üzere hazır bulundurulmasına öncülük eder.

 

MADDE 4- FAALİYET ALANI:

 

Dernek, üyeleri arasında mesleki dayanışmayı sağlar.

 

 DERNEĞE ÜYE OLMA ve ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART ve ŞEKİLLERİ:

 

 

MADDE 5-DERNEĞE ÜYE OLMA: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

        Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

MADDE  6-ÜYELİKTEN ÇIKMA:

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

MADDE 7-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 DERNEK ORGANLARI:

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Haysiyet Kurulu

MADDE 8- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ,TOPLANMA ZAMANI ve ÇAĞRI ve TOPLANTI USULÜ:

 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

      Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

      Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ŞUBAT ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 9- ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE  10- TOPLANTI USULÜ:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 11- GENEL KURULUN OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ:

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 12- GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

      5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      10-Derneğin vakıf kurması,

      11-Derneğin fesih edilmesi,

      12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

MADDE 13- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV ve YETKİLERİ:

 

 

 

Yönetim Kurulu (11) asil ve (11) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.Yönetim Kurulu,Genel Kurul tarafından seçimle tespit edilen bir başkan ve genel kuruldan sonra ilk Yönetim Kurulunda belirlenen iki başkan yardımcısı ve 8 üyeden oluşur.Seçilmiş bir üye üst üste 2 dönemden başka başkan seçilemez.Asli üyeliklerden boşalma olduğu zaman yedek üyeler başkan tarafından belirlenen üye veya üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Başkanın vefat etmesi,dernek üyeliğinden istifa etmesi,Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmesi veya başkanlığının sona erdiği hususu kesinleşmiş yargı kararı ile sabit olması halinde yerine başkan yardımcılarından biri Yönetim Kurulu tarafından ilk Genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere seçilir.Yeni başkanın seçilmesinden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında,yönetim kurulu görev taksimi yapılır.Bu şekilde belirlenen başkanın görev süresi,üst üste 2 dönem hesabında hesaba katılmaz.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:

a-Derneği temsil etmek,çalışma programını görüşüp karara bağlamak ve hazırlanan bütçeyi görüşmek ve Genel Kurul’a sunmak,

b-Genel Kurul’a sunulacak çalışma programını görüşmek ve karara bağlamak,

c-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek,

d-Bütçe doğrultusunda yıllık aidatı hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,

e-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük amirliğine bildirmek,

f-Genel Kurul’ca global olarak kabul edilen personel ücretlerini ihtiyaca göre kadrolaştırmak,dernek teşkilatını kurup,tayin,terfi,nakil, tezciye ve personel ücretlerini karara bağlamak,

g-Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından müzakeresi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

h-Derneğin bütçede öngörülen miktardan fazla olarak geliri arttığı takdirde ve lüzumu halinde bütçenin gider fasıllarında da bu artışa uygun ilaveler yapmak,

i-Derneği resmi ve özel merciler nezdinde idari,mali,adli ve mesleki hususlarda temsil etmek,

j-Bu tüzüğün tatbik suretini gösterir,dernek içi yönetmeliğini ve gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak,

k-Gerekli hallerde derneğin faaliyeti ile ilgili hususlarda dernek üyesi olan veya olmayan kişilere gerekli temsil yetkisi vermek,

l-Mevzuat hükümleri ile bu tüzükte gösterilen diğer vazifeleri yapmak,

m-Üyeler arasında danışma komisyonları kurarak iş kolunun meslek eğitim ve pazarlama gibi konularını incelemek,bu konuda gerekli kararları almak,

n-Gerekli gördüğü hallerde derneğe üye işverenleri istişari Genel Kurul niteliğinde toplantıya çağırmak,

o-İşkolunun ortak sorunları için üyeleri arasında veya dışardan uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurmak,

p-Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

r-Dernek tüzüğünün veya mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Genel Sekreterin tayini,çalışma şartlarının belirlenmesi ve gerektiğinde işine son verilmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

MADDE 14-GENEL SEKRETER’in GÖREV ve YETKİLERİ:

 

a-Dernek bürosunu yönetmek,her türlü yazışmaları idare etmek,haber toplamak,ilgili yayın ve istatistikleri derlemek,bunlar hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,

b-Malumat ve muhaberatın muntazam çalışmasını ve işlemesini temin etmek,

c-Dernek organlarının kararlarını yürütmek,

d-Teşkilatın faaliyetlerini takip etmek,gözetimi altında bulundurmak ve bu konuda Yönetim Kurulu’na malumat vermek,

e-Her ay tanzim edilecek bilanço ve mali muvazeneyi Yönetim Kurulu’na bildirmek,

f-Görüşülmesi gereken konuları tespit ile Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,

g-Üye kaydetmek,

h-Aidatların ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve derneğe yeni gelir kaynakları aramak,

i-Tüzüğün diğer hükümleri ile verilmiş bulunan sair yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.

 

MADDE 15- DENETLEME KURULU:

 Derneğin mali faaliyetleri;Genel Kurul’ca asli üyeler arasından üç yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.Denetleme Kurulu üyeleri,tek tek,heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler.Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenen belge,defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir.Denetleme Kurulu görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar.Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplantılarda Genel Kurul’a sunar.

 

 MADDE 16- HAYSİYET KURULU:

Haysiyet Kurulu ,Genel  Kurulun asli üyeleri arasından her üç yılda bir seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden meydana gelir.İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder.Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde görüşlerini sunar.

 

 

MADDE 17-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

 

      1-Üyelerden giriş aidatı alınmayacaktır.Yıllık aidat,Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Genel Kurul’da belirlenir.

 

      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

 

MADDE 18- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 19- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

 

MADDE 20- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

 

MADDE 21- DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

 

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Ayakkabı Sanayicileri  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 22-HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

 

Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Köşe Yazıları
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız